Adela Omsorgs mål är att den enskilde ska känna att hen är värdefull, delaktig, stolt över vem hen är, behövd och kompetent.

 

Vi ser delaktighet som en avgörande faktor för att ha ett gott liv och personlig utveckling. För att kunna utvecklas som människa, vara aktiv och delaktig krävs en fysisk och social omgivning som är flexibel.

 

Vi arbetar för FULL delaktighet och inflytande för den enskilde inom alla områden i livet. Vårt salutogena förhållningssätt innebär att vi inte bara ser behovet av praktiskt stöd för att kunna hantera vardagens olika situationer utan även behovet av emotionellt stöd för att skapa känsla av sammanhang och meningsfullhet i livet.

 

Vi är lyhörda för hur den enskilde hela tiden lär sig vad som underlättar och hindrar delaktighet och inflytande. Vi menar att allt är möjligt och vi använder oss av fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism för att varje enskild ska uppleva delaktighet i sitt liv. Vi utgår alltid från den enskildes egna uttryck för och önskan om hur hen vill leva sitt liv och på vilket sätt den enskilde vill vara delaktig och ha inflytande i verksamhetens innehåll och utveckling. För att nå dit behövs varierade tillvägagångssätt med full delaktighet och inflytande som ett absolut riktmärke.

 

Vi åtar oss att arbeta med evidensbaserade metoder som t.ex. Kälvesten, ESL, MI, KASAM för att säkerställa att varje individ är delaktig på sina villkor. Den enskildes delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner är väsentlig för att kunna utföra insatsen utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi tar oss tiden att, tillsammans med den enskilde, i god tid genomföra eventuella förändringsarbeten. Detta stärker den enskildes självbestämmande och inflytande i handläggningen och utförandet av det individuella boendestödet.

 

Adela Omsorg åtar sig att säkerställa den enskildes delaktighet med kontinuerliga uppföljningar individuellt, men även genom brukarundersökningar och mätningar. Vi utvecklar anpassade mätmetoder och kvalitetsmått som är relevanta för den enskildes individuella upplevelse av delaktighet i verksamhetens innehåll och utveckling.

 

Vi utvärderar och förbättrar arbetet med den enskildes inflytande och delaktighet vid ett flertal forum där delaktighet och andra kvalitetsfrågor för den enskilde står i centrum. Det är forum som är av stor vikt för vår förståelse för den enskildes upplevda inflytande och delaktighet i verksamhetens boendestöd.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.