Adela Omsorgs vision är att vi ska erbjuda den enskilde en trygg omsorg på hens egna villkor.

Vårt mål är att den enskilde ska få förutsättningar och stöd i kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet är alltid individanpassat med tydliga mål och präglas av en hög grad av delaktighet för den enskilde.

Adela Omsorg ger stöd i att stärka den enskildes förmåga att klara sin dagliga livsföring, tillgodose den enskildes behov av personlig omvårdnad och praktisk hjälp i hemmet. Vi utgår från den enskildes hem, men uppdraget omfattar även aktiviteter utanför boendet som den enskilde ofta genomför tillsammans med sin boendestödjare.

Vi åtar oss att arbeta systematiskt för att kvalitetssäkra personalkontinuiteten hos boendestödjarna. För att ge den enskilde och boendestödjaren de bästa förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete och individuellt utformad stöd och service anser vi att det är nödvändigt att ge mer utrymme till att etablera en relation där den enskilde och boendestödjaren lär känna varandra på ett djupare plan. Relationen har stor betydelse för upplevelsen av hälsa och välbefinnande för den enskilde. Goda sociala relationer där kvalitet är viktigare än kvantitet bidrar till välbefinnande. Det är i relationen som den enskilde kan känna sig betydelsefull och kompetent. Det är med kunskapsutveckling som personal får verktyg att känna att de kan erbjuda den enskilde ett gott stöd.

Stabiliteten i personalgruppen, i kombination med lång erfarenhet och relevant kompetens, ger en god grund för att kunna bevara och utveckla en trygg roll som boendestödjare med den enskilde i centrum. Vi kommer därför säkerställa att vi har boendestödjare som är dedikerade at arbeta enbart i Tyresö kommun. Vår huvudmetod och grundförutsättning för personkontinuitet är annars heltidsanställda medarbetare, med grundkompetens och kompetensutveckling som har så goda arbetsförhållanden att de känner ett sammanhang i sitt arbete och vill stanna kvar och arbeta hos oss.

Vi har ett pedagogiskt arbetssätt i allt vi gör och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättring utifrån vårt ledningssystem. Vårt arbetssätt präglas av att den boende är delaktig i allt från planering till genomförande och vår inställning är att vi som boendestödjare arbetar med den enskilde och inte åt den som behöver stöd. Adela Omsorg har en helhetssyn kring varje enskild och använder SIP som ett verktyg i arbetsprocessen. Vi följer Socialtjänstlagens riktlinjer om social dokumentation och alla medarbetare får löpande utbildningar inom kompetensområdet.

Adela Omsorg använder Kälvesten-metoden och vi har en egen specialist och utbildare i företaget. Hon utbildar samtliga medarbetare i arbetsmetoden och handleder dem sedan regelbundet.

Adela Omsorg använder metoden ESL (Ett Självständigt Liv) med målet att ge den enskilde ökade kunskaper om sin sjukdom men också färdigheter inom hens livsområden.
Boendestödjaren kompenserar för den enskildes kognitiva svårigheter genom att repetera, sammanfatta och återkoppla i samtalet med den enskilde och använder modellinlärning och coachning. Varje tema ska vara personligt relevant för den enskilde. Adela Omsorg har en medarbetare som är specialistutbildad i ESL och som handleder kollegorna i metoden.

Vi använder MI (motiverande samtal) som arbetsmetod i vårt dagliga kvalitetsarbete med målet att främja motivation och beteendeförändring hos den enskilde. Metoden ställer krav på våra boendestödjare att kunna hjälpa den enskilde att formulera en egen förståelse för sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka den enskildes beslut och åtagande att genomföra förändringen. Samtliga boendestödjare i Adela Omsorg är utbildade i MI.

Vi har också integrerat KASAM i vårt arbetssätt med den enskildes genomförandeplan. Vi utgår då från friskfaktorer i planering, genomförande och uppföljning på ett sätt som förstärker den enskildes känsla av meningsfullhet, men även begriplighet och hanterbarhet.

Adela Omsorg har även utvecklat en arbetsmetod med målet att stärka individualiseringen av vårt boendestöd. Metoden heter ”Hitta rätt” och är anpassad för målgrupperna i grupp 1, 2 och 3. Kvalitetssäkringen sker enligt PGSA-metoden i vårt ledningssystem. Arbetsmetoden ”Hitta Rätt” innehåller följande livsområden för den enskilde:

• Hälsa
• Utbildning
• Familj och relationer
• Socialt samspel
• Klara sig själv
• Matlagning
• Ekonomi
• Köpa, byta och lämna tillbaka
• Hushåll
• Planering
• Trafik
• Rättigheter och skyldigheter
• Myndigheter

Vårt mål är att boendestödjarna, vid varje tillfälle, ska vara lämpade att utföra sina arbetsuppgifter. Adela Omsorg säkerställer på ett systematiskt sätt att boendestödet utförs av medarbetare som har särskild kunskap kring de enskildas behov samt att boendestödjarna arbetar enligt beprövade metoder som är adekvat för varje enskild. Vi säkerställer att våra boendestödjare alltid har aktuell kunskap genom att ge dem förutsättningar för fortlöpande kompetens- och kunskapsutveckling.

Vårt Kompetensutvecklingsprogram ska ge medarbetarna verktyg för individualisering av den enskildes stöd, insatser och service. Vi ställer tydliga krav på att varje medarbetare har nödvändig grundkompetens inom yrkesrollen utifrån de enskildas behov. Boendestödjarna ska minst ha gymnasial utbildning och två års erfarenhet av arbete inom socialt arbete och ska ha relevant och dokumenterad utbildning för metoden de använder. Medarbetarsamtalen sker en gång per år och ska säkerställa att dessa krav uppfylls.

Varje medarbetare har en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan som upprättas av ansvarig chef tillsammans med medarbetaren. Utifrån medarbetarsamtal och annan uppföljning planeras inriktning och omfattning av utbildning och utvecklingsinsatser, både på kort och lång sikt, det är en viktig del i medarbetarens förmåga att uppfylla den enskildes behov av stöd.

Varje medarbetare ska genomgå företagets boendestödsutbildning som bland annat innehåller det så viktiga kompetensområdet psykisk funktionsnedsättning. Medarbetarna deltar även på Etikforum som sker månadsvis och som är obligatorisk för all personal och leds av en speciellt utsedd samtalsledare/moderator. Etikforum utgår från den salutogena värdegrunden och etiska plattform arbetet vilar på och som utgör basen för kommunikation och samarbete både mellan den enskilde och medarbetarna samt mellan medarbetarna. Etikforum behandlar olika etiska dilemman medarbetarna kan ställas inför vid insatstillfället, men även olika teman som respekt, värdighet och integritet. Det betyder mycket för våra medarbetare att få avsatt tid för reflektion kring viktiga etiska frågeställningar för att få förutsättningar att uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det dagliga kvalitetsarbetet. Vi erbjuder också extern handledning löpande i verksamheten

Den individuella kompetensutvecklingsplanen följs upp i samband med medarbetarsamtalet. Uppföljning av företagets kompetens- och utvecklingsfrågor sker årligen i form av en Kompetensrevision enligt rutin i Adela Omsorgs ledningssystem RÄTT SPÅR ® med målet att kvalitetssäkra en systematisk kompetensutveckling på övergripande nivå. Ledningen får genom Kompetensrevisionen en övergripande bild av medarbetarnas kompetensnivåer inom de metoder vi använder i vårt dagliga arbete som boendestödjare.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.