Den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen

Syftet med den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen är att skapa långsiktiga strategier och mål för en ännu bättre äldreomsorg i framtiden. Under den två år långa utredningen har man till exempel tittat på hur vi kan säkra tillgången på behörig personal och hur nya tekniska hjälpmedel kan utnyttjas i vården på bästa sätt.
Planen är uppdelad i mål som ska uppnås på fem, tio och femton år. Tanken är att den ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen för kommuner, landsting och andra aktörer.

Planen har tagits fram i samarbete med experter och forskare inom samtliga områden som utgör äldreomsorgen – men även med äldre och anhöriga.
”Allt hänger samman, och det handlar om den här trion som utgör kvaliteten: den som får vård och omsorg, den som ger vård och omsorg och den anhöriga som finns bredvid. Det är denna trio allt byggs omkring och därför behövs alla insatserna, förslagen och åtgärderna tillsammans”, säger Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för förslagen i den nationella kvalitetsplanen.

Planens sex huvudområden
• bättre kvalitet och större effektivitet
• säker och effektiv vård och omsorg om äldre personer
• välfärdsteknik
• förenklad handläggning
• boende
• jämlik och jämställd vård och omsorg

En av de konkreta åtgärder som föreslås är att stärka undersköterskornas ställning genom en legitimation. Undersköterskor är avgörande för att äldreomsorgen ska fungera, men i dag har yrket låg status och det kan vara svårt att veta exakt kompetensnivå. En legitimation skulle kunna höja yrkets status och locka fler att bli undersköterska. På så sätt säkras dessutom kompetensnivån i alla led, och både äldre och anhöriga kan vara säkra på vilken kompetens undersköterskan har.

Planen understryker hur viktigt det är med rehabilitering och förebyggande insatser. Det handlar bland annat om kvaliteten på den mat som äldre serveras och vilka möjligheter som finns att delta i sociala aktiviteter. Många äldre drabbas av psykisk ohälsa, och en prioriterad fråga är att utveckla stödet, behandlingar och personalarbete kring detta. Utredningen föreslår ett nationellt forskningscenter som ska fungera som stöd vid utbildning av personal och anhöriga.

Ny teknik inom äldreomsorgen har fått en orättvis stämpel som ett sätt att snåla in på personal, men utredningen lyfter istället fram tekniska hjälpmedel som ett verktyg för att underlätta vardagen. Tekniska hjälpmedel inom äldreomsorgen är dock fortfarande ett område under utveckling, och utredningen föreslår ett anslag på 40 miljoner kronor per år för att arbeta vidare på detta och se till att få ut nya hjälpmedel i vården.

Hemmet är en viktig bas i vårt liv, varför boendeformer för äldre har getts ett eget kapitel. I utredningen anges att planeringen av nya boendeformer för äldre måste omfatta äldres behov av gemenskap, och socialnämnden föreslås vara delaktiga i planeringsfasen. Här behöver man undersöka närmare hur kommuner kan hjälpa oss att ordna en bra boendeform inför vår ålderdom, och hur man säkrar att äldres behov av gemenskap och rädsla att bli ensamma tas på allvar.

”En viktig slutsats är att satsningen på en vård och omsorg av hög kvalitet för äldre personer måste hitta vägen från den glöd och det engagemang som har drivit eldsjälar i olika utvecklingsarbeten till att landa i konkreta lösningar och förankrade strategier”, skriver Rolfner Suvanto i introduktionen till kortversionen av planen*.

Men hur har utredningen tagits emot? SPF Seniorerna säger i ett pressmeddelande att planen ger en bra kunskapsbas, men innehåller ”få skarpa förslag”. Man kritiserar att planen, i stället för att ange konkreta åtgärder, lägger över ansvaret på olika myndigheter att titta på eller besluta om olika frågor. SPF Seniorerna önskar sig även minimikrav för äldreomsorgen och konsekvenser om kraven inte uppfylls.
PRO är inne på samma spår: det saknas konkreta förslag, framför allt i fråga om äldres boendesituation. Förslaget om en legitimation för undersköterskor välkomnas, men PRO anser att legitimationen skulle behövas mycket tidigare än vad planen föreslår.

Även Adela hade hoppats på fler konkreta lösningar och en diskussion kring hur de ställda målen faktiskt ska uppnås. Statistiken visar att det år 2035 riskerar att saknas ungefär 160 000 undersköterskor bara inom äldreomsorgen – hur ska den luckan fyllas? ”Man talar om vikten av undersköterskor, men nämner inget om hur vi ska möta den enorma bristen på undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen”, säger Babak Sarhang, grundare av Adela Omsorg.

Det finns dessutom en anledning till att undersköterskor inte söker sig till hemtjänsten påpekar Adelas verksamhetsledare Cecilia Rydh. Inom hemtjänsten ingår inte samma sysslor som i det dagliga arbetet på en vårdcentral, och den som under utbildningen får lära sig att lägga förband, ta blodtryck eller ge insulin vill antagligen utnyttja sina nyvunna kunskaper.
”På Adela Omsorg har vi alltid angett på personalens legitimation om någon är undersköterska eller vårdbiträde, så att kunder och anhöriga tydligt kan se det”, säger Rydh. ”Det känns absolut som en trygghet, men låt undersköterskorna i hemtjänsten få göra det som de faktiskt är utbildade till och låt oss få anställa personal som kanske inte är vårdutbildade, men som har hjärtat på rätta stället och utför ett strålande jobb när det gäller serviceinsatser och den dagliga sociala kontakten. Det skulle höja statusen och kvaliteten på yrket!”

*Kvalitetsplanen i sin helhet är ett gediget dokument på flera hundra sidor, men för dig som vill ha en snabb överblick finns en bra introduktion att ladda ner på nätet från Statens offentliga utredningar – sök efter ”En jämlik och jämställd vård och omsorg om äldre personer”.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.